Polasaithe/Policies

Caomhnú Leanaí / Child Protection
Glacann an Bord Bainistíochta leis go bhfuil fíor-thábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol na scoile agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile na scoile. Dá réir sin, ag teacht lena néilítear faoi 'Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile' na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá an polasaí seo a leanas maidir le caomhnú leanaí aontaithe ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil na gCeithre Máistrí

Tá glactha ag an mBord Bainistíochta le 'Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile' na Roinne agus déanfar a gcur i bhfeidhm go hiomlán, gan athrú gan leasú, mar chuid den pholasaí ginearálta maidir le caomhnú leanaí.

2. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA):

Róisín Ní Chumhaill

3. An Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe

(Leas-DIA):

Marie Uí Shearcaigh

Ról an Bhoird Bainistíochta
Tá sé mar phríomh fhreagracht ag an mBord Bainistíochta páistí na Scoile a chosaint agus cúram iomlán a thabhairt dóibh. Tá freagrachtaí an Bhoird leagtha amach ar leathanach 50/51 de Threorlínte Pháistí ar dTús agus ar leathanach 15/17 de Threoirlínte

Chaomhnú Páistí (DES)

   
Clár Chaomhnú Páistí a phleanáil agus a chuir i gcrích 
    Forbairt Foirne

    Dune Caidrimh agus Leas-Dhuine Idirchaidrimh cheapadh
    Cosc a dhéanamh ar Mhí-úsáid Páistí
    I gcás amhras faoi/ líomhain mí-úsáid pháistí i dtaobh fostaithe na scoile, beidh ar an mBord freagra a thabhairt air.
    Fostaí a chur ar bhriseadh riarthach ar an bpointe más gá, ag brath ar an sort líomhain atá déanta fúthu
    Monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar an gClár agus ar an bPolasaí.
 
Ról na Foirne

Tá freagrachtaí na foirne leagtha amach i Treoirlínte Athbhreithnithe “Páistí ar dTús” agus i Treoirlínte Chaomhnú Páistí (DES)
 
    Múineadh an Chláir –Bí Sábháilte
 
    Cuntais a choimeád agus freagra a
    thabhairt ar líomhain mí-úsáid pháistí mar atá molta i Treoirlínte Chaomhnú Páistí.
 
    Cinnteoidh an Duine Caidrimh go bhfuil na baill foirne ar an eolas maidir le treoirlínte agus nósanna imeachta agus freastalóidh sé/sí ar thraenáil breise más gá.
 
    Cinnteoidh an Duine Caidrimh go bhfuil cóip den bPolasaí seo ar Chaomhnú Páistí ag gach ball den bhfoireann.
 
    Cinnteoidh an Duine Caidrimh go gcuirfear tuismitheoirí ar an eolas faoi na próiséis seo nuair a chláraíonn said a bpáistí agus tabharfar cóip de Threoir thuismitheoirí don clár ‘Bí Sábháilte’ dóibh ag tús Naíonáin Shinsir.
Beidh bealach ag gach múinteoir cuntas a choimeád má tá imní faoi pháiste. Déanfaimid monatóireacht faoi dhul chun cinn aon dhaltaí go bhfuil imní fúthu nó a cheapaimid ata i mbaol ó thaobh ár ndualgais mar mhúinteoirí.

Coimeádfar na cuntaisí seo i mbealach rúnda.

m.sh.

Uimhir Chlárúcháin an

Pháiste_____________________
Dáta_______________________
Cad a tugadh faoi dearadh______
Síniú_______________________

 
Rudaí breise le cur san áireamh
1. Ní fhágfar cuairteoirí/ daoine

deonacha/micléinn ón gColáiste 3ú leibhéal ina n-aonar le páistí na scoile. Fanfaidh an múinteoir/ oibrí scoile fásta eile in éineacht leo.
2. I gcás CRS, cuirfear iad ar an eolas faoin bpolasaí seo agus na Treoirlínte chaomhnú páistí chomh maith.
3. I gcás páiste le riachtanais speisialta, má tá dlúth chúram i gceist, socrófar nósanna, a imeachta tar éis dul I gcomhairle leis an bpáiste thuistí/caomhnóirí agus éinne eile a bheidh gafa ag tabhairt aire dó/di. Tógfar Dea-Chleachtas agus maitheas an pháiste san áireamh ag teacht ar shocraithe ag cinntiú go bhfuil dínit an pháiste chun tosaigh i gcónaí. Nuair a bheidh socraithe cuí eagraithe, inseofar iad do ghach grúpa atá luaite thuas agus cuirfear i scríbhinn é.
 
Má tá múinteoireacht aonarach i gcist, (Múinteoireacht Tacaíocht Foghlama srl.) déanfar é i seomra gur féidir breathnú ar an mhúinteoir agus an páiste. Moltar nach dtógfaí páistí leo féin más féidir.
Tá dualgas ar an mhúinteoir ranga cinntiú go bhfuil na páistí faoina c(h)úram chomh sábháilte agus is féidir.
 
Ábhair Eagraíochta agus Curaclam:
 
Cabhraímid le cosaint i dtaobh mí-úsáid pháistí tríd an Curaclam OSPS a leanúint, go háirithe sa Snáth Aonad Sábháilteacht agus Cosaint.

I nGaelscoil na gCeithre Máistrí is é an clár ‘Bí Sábháilte’ an clár um Chaomhnú Páistí a múintear. Múinfear é ó Rang Naíonáin Shinsir go Rang a Sé.
Múinfear é i mbloc 6 sheachtain chun an Clár Bí Sábháilte a dhéanamh ó thús go deireadh. Má úsáidtear acmhainní breise, beidh said in oiriúint d’aidhmeanna an pholasaí seo. Déanfar athbhreithniú gach dara bhliain ar obair na bliana.

Má tá páistí nach bhfuil cead acu fanacht sa rang don ábhar seo, glacfar leo i rang éigin eile. Má tá roinnt ranganna sa seomra céanna, tógfar na ranganna cuí amach nuair nach bhfuil an t-ábhar oiriúnach dóibh.

I dtaobh ábhar faoi rún atá pléite sa rang, ní féidir leis an scoil aon fhreagracht a ghlacadh faoin mbealach a pléitear é taobh amuigh den suíomh seo. Ní féidir leis an scoil freagracht rúin a ghlacadh má chuireann páiste ceist phearsanta nó má insíonn said eolas pearsanta fúthu féin. Glacfaidh páistí páirt iomlán sa chlár OSPS in a ranganna féin. Cuirfidh an múinteoir ranga na gníomhachtaí in oiriúint dóibh chun cinntiú gur féidir le gach éinne páirt a ghlacadh sa rang. Tabharfaidh na múinteoirí tacaíocht foghlama/ acmhainne cabhair breise más gá. Úsáidtear na módheolaíochtaí agus bealaigh tabhairt faoi mar a mholtar sa churaclam OSPS; ie, Foghlaim gníomhach, caint agus plé, reiteach
fadhbanna srl.

Tugtar cuireadh do thuistí breacadh ar an gCuraclam agus tá fáilte rompu labhairt leis an múinteoir ranga faoi aon imní atá orthu faoi.

 I ndáil le polasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht de chuid Ghaelscoil na gCeithre Máistrí, cloífear leis na prionsabail seo a leanas den dea-chleachtas maidir le caomhnú leanaí agus leas leanaí:

Déanfaidh an scoil
    glacadh leis go bhfuil fíor-thábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí, gan bheann ar aon cheist eile;
 
    comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis chuí faoin reachtaíocht maidir le caomhnú leanaí agus cúrsaí leasa leanaí
    gnásanna sábháilte a ghlacadh chuici féin d'fhonn an dóigh go dtarlódh dochar nó tionóisc do leanbh a mhaolú oiread agus is féidir agus an lucht oibre a chosaint ó chall dul i mbaol nach gá a bhféadfadh gurb é toradh a bheadh air go gcuirfí drochúsáid nó faillí ina leith;
    gnás ionracais a thabhairt chun cinn le tuismitheoirí agus iad a spreagadh a bheith rannpháirteach in oideachas a gcuid leanaí; agus
    meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí caomhnaithe leanaí

Cloífidh an scoil leis na prionsabail thuas freisin i ndáil le haon dalta fásta lena mbaineann soghontacht speisialta. 

1. In aonach lenár bPolasaí maidir le Chaomhnú Leanaí, tá polasaithe tábhachtacha eile againn atá bainteach le Chaomhnú Leanaí agus le páistí a choinneáil sábháilte an tam ar fad: Cód Smachta, Polasaí frithbulaíochta, Polasaí Tinrimh, Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta, Turasanna Scoile, Feitheoireacht ar pháistí, gníomhaíochtaí spóirt, Modhannaimeachta snámha agus clóis srl. 

Tá sé cinntithe ag an mBord go bhfuil na polasaithe, prótacail nó cleachtais, de réir mar is cuí, curtha i bhfeidhm i ndáil le gach ceann de na rudaí thuasluaite.
 
2. Cuireadh an polasaí seo ar fáil d'fhoireann na scoile agus do Chumann na dTuismitheoirí agus tá sé ar fáil go héasca ag tuismitheoirí ach a iarraidh. Cuirfear cóip den pholasaí seo ar fáil don Roinn agus don phátrún sa chás go n-iarrtar é.
Déanfaidh an Bord Bainistíochta an polasaí seo a thabhairt faoi athbhreithniú uair in aghaidh na scoilbhliana.


The Board of Management recognises that child protection and welfare considerations permeate all aspects of school life and must be reflected in all of the school’s policies, practices and activities. Accordingly, in accordance with the requirements of the Department of Education and Skills’ Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools, the Board of Management of Gaelscoil na gCeithre Máistrí has agreed the following child protection policy:

The Board of Management has adopted and will implement fully and without modification the Department’s Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools as part of this overall child protection policy.

 2.The Designated Liaison Person (DLP) is:

      Róisín Ní Chumhaill

3. The Deputy Designated Liaison Person (Deputy DLP) is
 
      Marie Uí Shearcaigh 

Role of the Board of Management

It is the primary responsibility of the Board of Management to protect the children within the school to whom they have a duty of care. The responsibilities of the BoM are outlined in p.50/51 of the Children First Guidelines and in p. 15/17 of the Child protection Guidelines (DES)
    Planning and implementing a Child Protection programme.

Staff Development

    Appointing a Designated Liaison Person and a deputy Designated Liaison Person.

    Prevent child abuse

    Respond to allegations/suspicions of

child abuse involving employees  

    Invoke administrative leave of employee if the nature of the allegation warrants immediate action 

    Monitor and evaluate the programme and policy  

Role of the Staff

The responsibilities of the staff are as outlined in the Revised Children First Guidelines and the Child Protection Guidelines (DES)
 
    Teaching of the child Protection Programme-Stay Safe
 
    Recording of and responding to allegations of child abuse as recommended in the Child Protection Guidelines

    The DLP will ensure that all staff are aware of the procedures and guidelines and attend any further training, if provided.
    The DLP will ensure that each member of staff has a copy of this policy on Child Protection

    The DLP will ensure that parents are informed of these procedures at enrolment and each parent will receive a copy of the Parents’ guide to Stay Safe when their child begins Senior Infants

    Each staff member has a method of recording concerns. We monitor the progress of pupils about whom we have concerns and who may be at risk in a manner consistent with our duty as teachers. These records are maintained confidentially.
eg. Registration number of Pupil
 
Date__________________

Observation____________
 
Signature______________
 
Additional Considerations
 
1. Visitors, adult volunteers and 3rd level students to the school are not to be left alone with our pupils. The class teacher/another teacher will be present with them at all times.

2. In the case of SNAs, they too will be made aware of the child protection guidelines and the policy of this school.

3. With regard to children with special needs, if they require intimate care, procedures involved in such care will be agreed in consultation with the pupil, his/her parents/guardians and any other personnel involved in the care of the pupil. This will be in keeping with best practice and the best interests of the child and with due consideration to maintaining the child’s personal dignity. Such procedures, when agreed, will be communicated to all parties involved and put on record.
 
Where one to one teaching takes place, (Learning support etc) it will be done in a place where the teacher and child can be observed by others. It is recommended that as far as possible children not be taken on their own.
 
It is the class teacher’s responsibility to ensure that the children under their care are kept as safe as possible. 

Organisational and Curricular Issues: 
We contribute to the prevention of Child abuse through the SPHE curriculum, particularly through the Strand Unit, Safety and Protection.


 The Child Protection Programme that is to be implemented in Gaelscoil na gCeithre Máistrí is the Stay Safe programme. It will be taught from Senior Infants to Sixth Class. It will be taught in a 6 week block to maintain the integrity of the Stay Safe Programme. Any Additional resources selected will be in keeping with the aims of this policy. The work done every second year is then revised on the alternate year, in Ranganna 1, 3 & 5.
If children are withdrawn, they will be accommodated in another teacher’s classroom. In a multi class situation, the younger class will be withdrawn when topics taught are not age-appropriate.

In the case that matters of a confidential nature are discussed in the classroom, the school cannot accept responsibility for how this information might be discussed outside of the classroom situation. The school cannot guarantee confidentiality if a child asks a question of a personal nature to themselves or discloses personal information. All children with special needs are included and
participate in the SPHE programme with their own classes. Teachers will adapt and modify activities so that all children can participate. The learning support/resource teachers will supplement the work of the class teachers where necessary. The methodologies and approaches used will be as recommended in the SPHE curriculum; ie, active learning, talk and discussion, problem-solving, etc.

Parents are invited to view the curriculum and may speak to the class teacher if they have any concerns. In its policies, practices and activities, Gaelscoil na gCeithre Máistrí will adhere to the following principles of best practice in child protection and welfare:

The school will

   
recognise that the protection and welfare of children is of paramount importance,regardless of all other considerations; 

    fully co-operate with the relevant statutory authorities in relation to child protection and welfare matters

    adopt safe practices to minimise the possibility of harm or accidents happening

    to children and protect workers from the necessity to take unnecessary risks that may leave themselves open to accusations of abuse or neglect;

    develop a practice of openness with parents and encourage parental involvement in the education of their

children and

    fully respect confidentiality requirements in dealing with child protection matters.


The school will also adhere to the above principles in relation to any adult pupil with a special vulnerability.

 1. In tandem with our Child Protection Policy, we have other policies which are relevant to Child Protection and keeping the children safe at all times: Code of Behaviour, Anti-bullying Policy, Pupil Attendance Policy, Health and Safety Statement, School tours, Supervision of pupils, Sporting activities, Swimming and yard procedures etc

The Board has ensured that the necessary policies, protocols or practices as appropriate are in place in respect of each of the above listed items.
 
2. This policy has been made available to school personnel and the Parents’ Association and is readily accessible to parents on request. A copy of this policy will be made available to the Department and the patron if requested.

This policy will be reviewed by the Board of Management once in every school year.


Cód Smachta

Aidhmeanna:

Déanann an cód smachta iarracht trí rud a bhaint amach:

1.  Feidhmiú éifeachtach na scoile agus struchtúr a chur ar smacht inmheánach an ranga chun atmasféar spreagthach éifeachtach a chothú mar féidir le daltaí foghlaim.
2.  Ard-chaighdeán iompair a choinneáil tríd na scoile agus meas a léiriú do thimpeallacht na scoile.
3.  Forbairt ar fhéin-smacht na ndaltaí, bunaithe ar mheas, ar chaoinfulaingt agus ar thuiscint do dhaoine eile.

Prionsabail a bhaineann leis an gCód Smachta.

Ma tá scoil chun an caighdeán is fearr a bhaint amach i ngach gné de shaoil na scoile, ní mor di struchtúr éifeachtach a cheapadh, a spreagann iompar dearfach agus a chuireann daltaí ó mhí-iompar. Mar ngeall ar seo, cuireann an cód smachta seo níos mó béim ar dhúthracht ná ar oilbhéas. É sin ráite, is gá modhanna smachta áirithe a chur i bhfeidhm scaiti, chun dea-thoil agus dea dhearcadh na scoile a chaomhnú agus chun an mhí-iompar a chur as ceann aon dalta a mbeadh an claonadh sin ann. Tuigeann múintir na scoile áfach, nach ionann aon dá pháiste agus go ndéantar eisceacht anois is arís dá bharr.

Rialacha na scoile:
 * Meas agus Cuirtéis:
   Ní mór do gach dalta sa scoil leibhéal ard measa a léiriú agus iad ag caitheamh le múinteoirí, daltaí, tuismitheoirí agus cuairteoirí na scoile. Ní ghlacfar le drochchaint as bith nó le cineál ar bith maistineachta.
* Poncúlacht:
Osclaíonn an scoile go hoifigiúil ag 9:20r.n. Críochnaíonn na ranganna do na Naíonáin ag 2:00i.n. Críochnaíonn na ranganna eile ag 3:00i.n. Ní ghlacfar le freagracht ar bith taobh amuigh de na hamanna seo.
* Tinreamh:
Is gá leithscéal a chur in iúl don scoil, trí nóta nó scéal a fhágáil ag an scoil i gcás dalta a bheith as láthair. Ma tharlaíonn sé go gcaithfidh dalta éigin an scoil a fhágáil go luath, is gá don tuismitheoir é sin a chur in iúl don mhúinteoir ranga. Ní scaoilfear dalta ar bith ón scoil leo féin gan nóta miniúcháin ón tuismitheoir/caomhnóir.
* Tinneas:
Is cóir scéal faoi thinneas tógálach a chur in iúl don scoil láithreach bonn. Tá sé de dhualgas ar an tuismitheoir/caomhnóir a chur in iúl don scoil i scribhínn má tá fadhbanna sláinte ag an bpáiste. Is gá foirm leighis a líonadh ag tús na scoil bhliana le cuntas a thabhairt as aon leigheas fad-téarmach atá a ghlacadh ag an bpáiste.
* Giúirléidi:
Is ga go mbeadh ainm an dalta as a c(h)uid rudaí i.e. cotaí, éadaí, mála scoile, leabhair agus srl.
*Timpeallacht na scoile agus a bhfuil istigh inti:
Caithfeas meas a léiriú do thimpeallacht na scoile agus í a choinneáil glan ó bhruscair.
* Bia:
Ta polasaí lón shláintiúil i bhfeidhm sa scoil seo. Iarraimid ar thuismitheoirí gan milseáin, bríoscáin phrátaí no deochanna liomanáide a bheith mar lón scoile.

IOMPAR SA RANG:
Caithfear am fearas ceart scoile a bheith ag na daltaí as fad (Leabhair, cóipleabhair, pinnluaidhe)
Glacfar leis go ndéanfaidh daltaí a gcuid oibre as bharr a guimais, agus go mbeidh cuma néata as an obair scríofa.
Ní mór do na daltaí meas a léiriú dá na daltaí eile sa rang agus treoracha na múinteoirí a leanúint.
Ní ghlacfar le haon iompar a chuireann isteach as chearta dalta/múinteoir eile.

IOMPAR TAOBH AMUIGH DEN RANG:
Ní ghlacfar le hiompar a tharraingíonn contúirt ar an dalta féin nó as dhaltaí eile.
Caithfear glacadh le treoracha a thugann pé múinteoir atá i gceannas ag am spraoi taobh amuigh den rang.
Caithfear seasamh i líne néata as bhualadh an chloig ag deireadh am sosa. 
Ní ghlacfar le cineál ar bith mi-iompair. Má bhíonn maistineacht ar siúl ag aon duine, is coir tuairisc a thabhairt ar láithreach, chun an fhadhb a réiteach go héifeachtach.
I gcás drúil dóiteáin, ní mór treoracha sainiúla a leanúint go cruinn ag fágáil na háite

OBAIR BHAILE:
Is é polsaí na scoile obair bhaile a thabhairt an bhonn rialta. Déanfaidh na múinteoirí chuile iarracht an obair bhaile a chur in oiriúint do chaighdeán na ndaltaí. Mar sin ní gá go mbeadh an obair bhaile chéanna ag gach dalta. 
Moltar go mór do na tuismitheoirí i caomhnóiní spéis a léiniú in obair bhaile a bpáisti. Ma chruthaconn an obair bhaile strus agus anrú don pháiste. iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí dui i dteangmhail leis an múinteoir go luat.
Iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí obair bhaile an pháiste a shíniú gach oíche.

Seo a leanan treoir ghinéarlata ar an méid ama ba cheart go dtógadh an obair bhaile.  Má bhraitheann tuismitheoir go bhfuil deacracht ar leith ag a bpaiste an obair bhaile a chríochnú taobh istigh den am mholta, tá sé rí-thábhachtach go rachadh siad chun cainte leis an múinteoir ranga chun teach tar réiteach.

Naíonáin Sóisir           10 nóiméad
Naíonáin Sinsir           suas go 20 nóiméad
Rang a hAon               suas go 40 nóiméad
Rang a Dó                    suas go 40 nóiméad
Rang a Trí                    suas go 50 nóiméad
Rang a Ceathar           suas go uair a chloig
Rang a Cúig                suas go uair 15 nóiméad
Rang a Sé                    suas go uair 30 nóiméad


AITHEANTAS LE HAGHAIDH DEA-IOMPAIR:
Féachfar leis na moltaí seo a leanas a úsáid le dea-iompar a spreagadh de réir aois ghrúpa na ndaltaí agus riachtanais na scoile:
  * Duais ar nós "Dalta na Bliana" a bhronnadh.
  * Teastais/duais mholta a thabhairt amach do dhaltaí a léirigh ard-chaighdeán iompair/diograis (an nós Gradam na Samhna/Nollag srl.)
  * Sraith do phointí a bhronnadh le haghaidh dea-iompair.
  * Moladh scríofa agus ó bhéal a thabhairt. Úsaid a bhaint as an dialann obair bhaile chun an moladh a chur in iúl. Tuairiscí bliantúla a ullmhú.
  * córas duaiseanna beaga, réalta, agus srl a chur i bhfeidhm.
  * Pribhleidí breise ar nós cúraimí, fistéipeanna agus srl. a chur an fáil.
  * Dea-iompar a mholadh go poiblí.

MODHANNA SMACHTA;
- Labhairt leis an dalta.
- Comhairle a chuir air/uirthi.
- Scarúint sealadach ón a p(h)iarghrúpa.
- Pribhléidí/dualgaisí a chailliúint.
- Scarúint sealadach óna p(h)iarghrúpa le linn am lóin nó am sosa.
- Obair bhreise a thabhairt dó/dí.
- An dalta a sheoladh chuig an bpríomhoide. 
- Teangbháil le tuismitheoirí
    (a) Is minic a bhíonn teangmháil leis an tuismitheor/caomhnóir i ngeall as eachtraí beaga iompar d'thonn tacaíocht na dtuismitheoirí/gcaonmnóir a fháil.
   (b) Má bhíonn 3 eachtra droch iompair in aon tseachtáin amháin.
   (c) Ma bhíonn 6 eachtra droch iompair in aon téarma amháin, tabharfar cuireadh do na tuismitheoirí teacht chuig cruinniú sa scoil.
   (d) I gcás eachtra sach tromchúiseach, cuirfear fios ar na tuismitheoirí láithreach.

FIONRAÍ: Ma tharlaíonn sé nach bhfuil feabhas ar iompar an dalta in ainneoin an mhéid teangmhala leis na tuismitheoirí, déanfar teangmháil fhoirmealta i scríbhinn leis an tuismitheoir/caomlnóir agus ansin cuirfeas an dalta as fionraí lae.
Coimeadfaidh na múinteoirí cuntas as dhroch-iompar agus tabharfar aird ar fheabhas ar bith, ach go hairithe, Déanfaidh an scoil chuile iarracht dalta ar bith a bhfuil fadhbanna mothúcháin acu a threorú i dtreo measúnú a fháil.

MAISTINEACHT:
Aithnitear mar mhaistineacht cineál ar bith iompár a chuireann isteach ar dhuine eile. Is iondúil go mbíonn minicíocht ag baint leis an iompar seo chun idirdhealú a dhéanamh idir maistineacht agus gnáth droch-iompar.
* Ma leantar leis an droch-iompar tar éis aire an mhúinteora a dhiriúí air, agus ceartú a fháil, tugtar maistineacht ar an gcineál sin iompar.
*Déanfaidh na múinteoirí gach iarracht polsaí smachta na scoile a chur i bhfeidhm, ach aithnítear go bhfuil na tuismitheoirí/caomhnóirí freagrach as cleachtais dea-iompair a chothú ina bpaistí fein.
*Aithníonn an Bord go bhfuil se de cheart ag gach dalta scolaíocht a fháil gan maistineacht a mhothú.
*Titeann sé an múinteoir idirdhealú a dhéanamh idir chineálacha éagsúla droch-iompair sa seomra ranga agus sa chlós ach go háirithe.
*Bíonn gangaid ag bairt le maistineacht thairis a bhaineann le mion eachtra laethúil.
*D'fhéadfadh sé go gcuirfeadh iompar lasmuigh den scoil isteach ar dhalta agus go mb'fhéidir go mba ghá déileáil leis an bhfadhb lasmuigh de am scoile. d'fhonn teacht an réiteach.
*Is gá chuile eachtra maistineachta a chlárú, mar aon le h-aon eachtra mór droch-iompair.
*Ní ghlacfar le maistineachta de chineál ar bith, ó dhuine ar bith (páiste, múinteoir nó tuismitheoir)

AN PRÓISÉAS CHUN DÉILEÁIL LEIS:
1. Lathairt leis an dalta chun an mí-iompar a stopadh
2. (a) Labhairt leis an tuismitheoir/caomhnóir go neamhtfoirmeálta.
    (b) Labhairt leis an dalta agus pionós a ghearradh air/uirthi.
3. An dalta a thógail os comhair an phríomhoide chun an iompar a phlé.
4. Teangmháil a dhéanamh leis na tuismitheoirí/caomhnóirí, i scríbhiní.
5. Cuireadh a thabhair do na tuismitheoirí/coamhnóirí bualadh leis an múinteoir ranga agus an príomhoide. 
6. Cuireadh a thabhairt do na tuismitheorí/caomhnóirí teacht chuig cruinniú le Cathaoileach an Bhoird agus an Príomhoide.
7. An dalta a chur ar fionraí.
IS FÉIDIR DUL Ó CHÉIM 1 GO CÉIM 7 IN AON GHNÍOMH AMHÁIN MÁS GÁ.

SEO THÍOS NA CÉIMEANNA ATÁ LE LEANACHT MAIDIR LE TEAGMHÁIL LEIS AN SCOIL:

1. Má bhíonn aon rud ag cur as do thuisitheoiri/chaomhnóirí ó thaobh aon ghné de scolaíocht an phaiste go rachaidh siad i dteagmhail leis an mhúinteoir ranga chun an cás a phlé agus a réitech. Is feidir leo glaoch fóin a chur ag an scoil agus socrú foirmiúil faoi chruinniú a dheanamh. Tabharfar le fios í gcónaí bunús agus fáth an chruinnithe. Ar an chaoi chéanna má tá an múinteoir ag iarraidh labhairt le tuismitheoirí/caoimhnoirí maidir le haon ghné de scolaíocht aon pháiste, caithfidh siad coinne a dhéanamh leis na tuismitheoirí/caomhnóirí agus tabharfar le fios don tuismitheoir/caomhnóir bunús agus fáth an chruinnithe.

2. Má bhaineann an fhadhb le haon ghné eile don scoil nó muna bhfuil an tuismitheoir sásta tar éis pé fadhb atá acu a phlé leis an mhúinteoir ranga is féidir an cheist a phlé leis an Phríomhoide. Fágfar faoi dhiscréid an Phríomhoide cruinniú a shocrú idir thuismitheoirí agus an mhúinteoir.

3. Muna bhfuil an tuismitheoir fós sásta is féidir leo dul i dteagmháil le Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta chun an cás a réiteach. Cuirfidh an scoil an tuismitheoir ar an eolas faoi conas teagmháil a dhéanamh leis an Chathaoirleach a dhéanfas iarrcht an fhadhb a réiteach go neamhfhoirmiúil; b'fhéidir trí chruinniú a eagrú idir na daoine atá i gceist.

THE FOLLOWING ARE THE STEPS TO BE FOLLOWED IN RELATION TO CONTACTING THE SCHOOL;

1. If parents or guardians are worried about any aspect of their child's education, they should contact the class teacher to discuss the matter with a view of resolving the issue. They may phone the school to make a formal arrangement for a meeting. The origin of the difficulty and the reason for the meeting must be given before the meeting. In the same vein, any teacher wishing to arrange a meeting about any aspect of the child's education must also inform them of the reasons why the meeting is being called.

2. If the difficulty involves another aspect of the school or if the parent is still unhappy after discussing the problem with the teacher, they can organise a meeting with the Principal. It will be left to the Principal's discretion whether to organise a meeting between the teacher and the parents.

3. If the parent is still not satisfied, they may contact the Chairperson of the Board of Management to try to resolve the situation. The school will inform the parent as to how to contact the Chairperson, who will try to resolve the situation informally, possibly by organising a meeting between those involved.
SLÁINTEACHAS/SÁBHÁILTEACHAS -
HEALTH AND SAFETY:
Iarrtar ar thuismitheoirí gan milseáin, seacláidí agus deochanna cóipeacha a thabhairt dá gcuid páistí faoi choinne smailcín maidine.
Parents are asked not to provide sweets, chocolate and fizzy drinks for their child(ren) as a morning break.
Iarrtar ar thuismitheoirí labhairt lena gcuid páistí ar chúrsaí taistil. Ba cheart do na daltaí an crios tarrthála a chaitheamh an t-am ar fad agus iad a taisteal ar an bhus agus gan a bheith ag útamáil thart.
Parents are asked to speak to their children about travelling on the bus. All children should wear a seat belt for the duration of the trip and they should not move from seat to seat whilst the bus is in motion.
Iarrtar ar thuismitheoirí a gcuid páistí a fhágáil ag geataí na scoile ar maidin agus iad a spreagadh siúl go dtí a seomraí go neamhspleách.
Parents are asked to leave their children at the school's gates in the mornings and encourage them to walk to their class/es indpendently.
Go raibh maith agat as do chomhoibriú.

Le mórmheas

Róisín Ní Chumhaill
Príomhoide